نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، محمد مصاحبه با دکتر براتی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 7-22]

ا

ب

 • براری، پریا گرمایش زمین، یک بحران جهانی [دوره 6، شماره 14، 1399، صفحه 4-8]

پ

ت

 • تقی زاده، هدیه هر آنچه که باید درباره دانشگاه تهران بدانید [دوره 6، شماره 13، 1399، صفحه 7-9]
 • تکاسی، ثمین فناوری حباب فراریز (نانوحبابها) در ساخت امولسیون ها [دوره 6، شماره 15، 1400، صفحه 9-15]

ح

 • حبیبی، علی مروری بر انواع روش‌های سنتی و نوین اطفاء حریق و معرفی ساختاری و عملکردی توپ‌های ضد حریق [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 23-30]

ر

ز

س

 • ساریخانی، مریم مصاحبه با دکتر براتی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 7-22]
 • سینایی، ستاره مروری بر الیاف متداول، ساختار و کاربردشان [دوره 6، شماره 15، 1400، صفحه 36-39]
 • سیناییان، کیمیا فناوری حباب فراریز (نانوحبابها) در ساخت امولسیون ها [دوره 6، شماره 15، 1400، صفحه 9-15]

ش

 • شرفی، ثامن دوست یابی [دوره 6، شماره 13، 1399، صفحه 19-20]
 • شرفی، ثامن آشنایی با دینامیک مولکولی [دوره 6، شماره 14، 1399، صفحه 44-46]

ص

ط

ع

 • عباسی، رضا توجه به دروس پایه [دوره 6، شماره 13، 1399، صفحه 14-15]
 • عباسی، رضا مصاحبه با دکتر توکلی [دوره 6، شماره 15، 1400، صفحه 5-8]
 • عباسی، رضا مصاحبه با دکتر مستوفی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 4-6]

ف

ق

م

ن

 • ناظریان، محسن مروری بر انواع روش‌های سنتی و نوین اطفاء حریق و معرفی ساختاری و عملکردی توپ‌های ضد حریق [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 23-30]
 • نائینی، رحیم گرمایش زمین، یک بحران جهانی [دوره 6، شماره 14، 1399، صفحه 4-8]
 • نصیری، محمدجواد معرفی رشته: مهندسی شیمی [دوره 6، شماره 13، 1399، صفحه 25-28]

و

ی

 • یزدان بخش، امیرحسین مروری بر انواع روش‌های سنتی و نوین اطفاء حریق و معرفی ساختاری و عملکردی توپ‌های ضد حریق [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 23-30]
 • یزدان بخش، امیرحسین معرفی نرم افزار ANSYS Fluent [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 34-49]