بررسی تاثیر نانوکامپوزیت های فلزی با خاصیت آنتی باکتریال بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

نویسنده

مهندسی شیمی طراحی فرآیند دانشگاه تهران