نامگذاری، طبقه بندی و کاربردهای MOFها (چارچوب های فلز – آلی) در دارورسانی و مهندسی بافت همراه با چشم اندازهای آینده در زیست پزشکی: یک جمع بندی کلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

2 مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران

3 مهندسی پلیمر