راهنمای نویسندگان

مقالات و نوشته ها به دو دسته علمی تخصصی و عمومی تقسیم میشوند.

نوشته های عمومی شامل مصاحبه، گزارش و... باشد. این مطالب میتوانند بنا به صلاحدید نویسنده به صورت کاملا رسمی و علمی نوشته نشود اگرچه عدم استفاده از نگارش محاوره ای ترجیح تیم ویراستاری است.

نوشته های تخصصی با زبان کاملا علمی نوشته شود. تمامی تصاویر، نمودار، جداول و... شماره گذاری شود و عنوان داشته باشد. در متن به این موارد ارجاع داده شود. تمامی رفرنس ها ذکر شود. برای این کار میتوانید از نرم افزار EndNote یا سایر نرم افزار های مشابه استفاده کنید.

فونت تمامی نوشته ها B Nazanin 12 و عناوین B Nazanin 14 باشد.

نوشته های تخصصی و مقالات میتواند تا 12 صفحه باشد.

مصاحبه ها میتواند تا 5 صفحه باشد.

تا حد امکان برای زیبا تر شدن مطالب از تصاویر مرتبط استفاده کنید.