راهنمای نویسندگان

فاصله گذاری و علائم نگارشی رعایت شود.

دیکته کلمات درست باشد.

مراجع ذکر شده باشد.