آغاز نگارش نسخه چهاردهم

نسخه چهاردهم نشریه میم، در آستانه انتشار قرار دارد و حداکثر تا اواسط اسفند ماه امسال منتشر میشود.

این شماره اولین شماره شامل مطالب علمی و تخصصی پس از روی کار آمدن اعضای جدید انجمن علمی و بازبینی اساسی در ساختار نشریه است.