نشریه میم از سال 1394 در راستای ترویج علوم و مهارت های مرتبط با مهندسی شیمی و پلیمر و همچنین علوم بین رشته ای مرتبط فعالیت خود را آغاز کرده است.

هدف از این مجله علمی، ترویج علوم و مهارت ها، آشنایی دانشجویان با جنبه ها و موضوعات پژوهشی، آشنایی با اساتید و بزرگان و همچنین مهم ترین هدف آن، فراهم کردن بستری برای فعالیت علمی دانشجویان علاقه مند است.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر ویراستار ارشد اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی صفحه آرا مدیر تحریریه رئیس هیئت تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه