نشریه میم از سال 1394 در راستای ترویج علوم و مهارت های مرتبط با مهندسی شیمی و پلیمر و همچنین علوم بین رشته ای مرتبط فعالیت خود را آغاز کرده است.

هدف از این مجله علمی، ترویج علوم و مهارت ها، آشنایی دانشجویان با جنبه ها و موضوعات پژوهشی، آشنایی با اساتید و بزرگان و همچنین مهم ترین هدف آن، فراهم کردن بستری برای فعالیت علمی دانشجویان علاقه مند است.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر ویراستار ارشد ویراستار ادبی صفحه آرا مدیر تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه