نشریه میم از سال 1394 در راستای ترویج علوم و مهارت های مرتبط با مهندسی شیمی و پلیمر و همچنین علوم بین رشته ای مرتبط فعالیت خود را آغاز کرده است.

هدف از این مجله علمی، ترویج علوم و مهارت ها، آشنایی دانشجویان با جنبه ها و موضوعات پژوهشی، آشنایی با اساتید و بزرگان و همچنین مهم ترین هدف آن، فراهم کردن بستری برای فعالیت علمی دانشجویان علاقه مند است.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر صفحه آرا
دوره انتشار
فصلنامه