معرفی نرم افزارهای پر کاربرد: برای مهندسی شیمی و پلیمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران

2 مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

3 مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر