معرفی رشته: مهندسی پلیمر

مطالب عمومی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر

2 مهندسی پلیمر

چکیده

آشنایی با رشته مهندسی پلیمر، گرایش ها، زمینه های کاری، نرم افزارها و...