اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریر نشریه میم، در سال 1399-1400

مدیر مسئول

امیرحسین آئینی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

amirhoseinaeinigmail.com

سردبیر

پریا براری جیرندهی

مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران

paria.bararigmail.com

ویراستار ارشد

اسماعیل فرمانی قشلاقی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

efarmaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

بردیا ایراجیان

مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه تهران

bardiadata.blogsky.com
bardiairajianur.ac.ir
09100944460

ویراستار ادبی

فاطمه اسکندری

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

f.eskandary79ut.ac.ir

سحر نیرومند

مهندسی شیمی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

sahar.niroomandtest.test

درسا جمالی

شیمی شیمی، دانشگاه تهران

dorsa.jamalitest.test

صفحه آرا

عباس صادق کوهستانی

مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر

abbas.sadeghkoohestanitest.test

مدیر تحریریه

رضا عباسی

مهندسی شیمی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

reza.abaasitest.test

علیرضا رامشینی

مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران

alireza.ramshinitest.test

رئیس هیئت تحریریه

امیرحسین یزدان بخش

مهندسی پلیمر دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه تهران

a.yazdanbakhshut.ac.ir
0000-0002-1263-5105