اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریر نشریه میم، در سال 1399-1400

مدیر مسئول

علی گلستانی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه تهران

ali.golestaniut.ac.ir

سردبیر

بردیا ایراجیان

مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه تهران

bardiadata.blogsky.com
bardiairajianur.ac.ir
09100944460

ویراستار ارشد

اسماعیل فرمانی قشلاقی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

efarmaniut.ac.ir

ویراستار ادبی

فاطمه اسکندری

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

f.eskandary79ut.ac.ir

مهدیه سلیمانی

مهندسی پلیمر دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

mahdieh.soleimaniut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

مهرشاد نوزادگشتی

مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

mehrashadtest.test

ویراستار ادبی

سحر نیرومند

مهندسی شیمی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

sahar.niroomandtest.test

درسا جمالی

شیمی شیمی، دانشگاه تهران

dorsa.jamalitest.test

صفحه آرا

عباس صادق کوهستانی

مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر

abbas.sadeghkoohestanitest.test

مدیر تحریریه

سحر زارع

مهندسی شیمی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

sahar.zaretest.test

محمد میری

مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران

mohammad.miritest.test

ارتباط با صنعت

مدیر تحریریه

نغمه خدابنده

مهندسی شیمی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

naghme.khodabandehtest.test

محیط زیست

مدیر تحریریه

پریا براری

مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران

paria.bararitest.test

مصاحبه

مدیر تحریریه

علیرضا رامشینی

مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران

alireza.ramshinitest.test

نانو

مدیر تحریریه

ثامن شرفی

مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران

samen.sharafitest.test

نرم افزار

مدیر تحریریه

رضا عباسی

مهندسی شیمی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

reza.abaasitest.test