اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریر نشریه میم، در سال 1399-1400

مدیر مسئول

علی گلستانی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه تهران

ali.golestaniut.ac.ir

سردبیر

بردیا ایراجیان

مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه تهران

bardiadata.blogsky.com
bardiairajianur.ac.ir
09100944460