درباره نشریه

عبارت میم از اول عبارت میم شیمی که همان مهندسی شیمی است به عاریت گرفته‌ شده‌است. نشریه میم، نشریه دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشکدگان فنی دانشگاه تهران است.

این نشریه از سال شمسی 1394 فعالیت خود را در زمینه ترویج علوم و مهارت‌های مربوط به مهندسی پلیمر و شیمی آغاز کرده‌است.

مطالب نشریه در موضوعاتی همچون مصاحبه، معرفی نرم افزار، ارتباط با صنعت، مقالات تخصصی، محیط زیست، نانو و ... منتشر می‌شود.