درباره نشریه

میم اول عبارت میم شیمی است. نشریه میم، نشریه دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشکده فنی دانشگاه تهران است.

این نشریه از سال 1394 فعالیت خود را در زمینه ترویج علوم و مهارت های مربوط به مهندسی پلیمر و شیمی آغاز کرده است.

مطالب نشریه در موضوعاتی همچون مصاحبه، معرفی نرم افزار، ارتباط با صنعت، مقالات تخصصی، محیط زیست، نانو و... منتشر میشود.