اهداف و چشم انداز

فراهم کردن بستری علمی برای انتشار مطالب دانشجویان

معرفی علوم بین رشته ای

انتشار مقالات ترویجی و تخصصی

آموزش و معرفی مهارت های مورد نیاز

معرفی موضوعات و جنبه های به روز هر رشته