اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقالات در حیطه علوم و مهندسی باشد.

تکراری و کپی از کار سایر نویسندگان نباشد.

به عقاید و گروه خاصی توهین نکند.