دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، مرداد و شهریور 1400، صفحه 1-54 
4. سخن سردبیر

صفحه 3-3

بردیا ایراجیان


6. مصاحبه با دکتر براتی

صفحه 7-22

میلاد پناهی پرچین سلفی؛ احسان موسوی؛ محمد آزاد؛ مریم ساریخانی


شماره‌های پیشین نشریه

مرداد و شهریور 1400، صفحه 1-54 بهار 1400، صفحه 1-45 زمستان 1399، صفحه 1-60 زمستان 1399، صفحه 1-32