دوره و شماره: دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400 - شماره پیاپی 17، مهر و آبان 1400، صفحه 1-43 (ویژه نامه ورودی های جدید 1400) 
مصاحبه با دکتر عابدیان

صفحه 6-11

رسا سایبانی؛ نگین آقاداوودی


معرفی رشته مهندسی شیمی

صفحه 28-31

رسا سایبانی؛ شایان عبایی


معرفی رشته مهندسی پلیمر

صفحه 32-35

سپهر مفخمی؛ سیده حنانه سنایی


چارت و توضیحات آن

صفحه 39-41

بردیا ایراجیان؛ رسا سایبانی؛ شایان عبایی


شماره‌های پیشین نشریه

آذر و دی 1400، صفحه 1-94
ویژه نامه ورودی های جدید 1400
مهر و آبان 1400، صفحه 1-43
مهر و آبان 1400، صفحه 1-97 مرداد و شهریور 1400، صفحه 1-54 اردیبهشت 1400، صفحه 1-45 اسفند 1399، صفحه 1-60
ویژه نامه ورودی های جدید
دی 1399، صفحه 1-32