دوره و شماره: دوره 6، شماره 13 - شماره پیاپی 1، زمستان 1399، صفحه 1-32 (ویژه نامه ورودی های جدید) 
3. سخن سردبیر

صفحه 2-3

بردیا ایراجیان


4. سرمقاله

صفحه 4-4

علی پورشعیب


7. گشتی در دانشگاه

صفحه 10-13

امیرمهدی مرادخانی


10. دوست یابی

صفحه 19-20

محمدمهدی قاسمی؛ ثامن شرفی


11. معرفی رشته: مهندسی پلیمر

صفحه 21-24

بردیا ایراجیان؛ علیرضا رامشینی


12. معرفی رشته: مهندسی شیمی

صفحه 25-28

محمدجواد نصیری؛ امیرمحمد طلوعی


شماره‌های پیشین نشریه

بهار 1400، صفحه 1-45 زمستان 1399، صفحه 1-60 زمستان 1399، صفحه 1-32