دوره و شماره: دوره 6، شماره 13 - شماره پیاپی 1، دی 1399، صفحه 1-32 (ویژه نامه ورودی های جدید) 
سخن سردبیر

صفحه 2-3

بردیا ایراجیان


گشتی در دانشگاه

صفحه 10-13

امیرمهدی مرادخانی


دوست یابی

صفحه 19-20

محمدمهدی قاسمی؛ ثامن شرفی


معرفی رشته: مهندسی پلیمر

صفحه 21-24

بردیا ایراجیان؛ علیرضا رامشینی


معرفی رشته: مهندسی شیمی

صفحه 25-28

محمدجواد نصیری؛ امیرمحمد طلوعی


شماره‌های پیشین نشریه

آذر و دی 1400، صفحه 1-94
ویژه نامه ورودی های جدید 1400
مهر و آبان 1400، صفحه 1-43
مهر و آبان 1400، صفحه 1-97 مرداد و شهریور 1400، صفحه 1-54 اردیبهشت 1400، صفحه 1-45 اسفند 1399، صفحه 1-60
ویژه نامه ورودی های جدید
دی 1399، صفحه 1-32