دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، آبان 1401، صفحه 1-44