نویسنده = ���������� ���������� ���������� ����������
مصاحبه با مهندس مائده سادات موسوی

دوره 6، شماره 18، آذر و دی 1400، صفحه 6-25

احسان موسوی؛ میلاد پناهی پرچین سلفی؛ سحر زارع


مصاحبه با دکتر نازنین اوجی

دوره 6، شماره 17، مهر و آبان 1400، صفحه 8-16

میلاد پناهی پرچین سلفی؛ احسان موسوی؛ مریم ساریخانی


نامگذاری، طبقه بندی و کاربردهای MOFها (چارچوب های فلز – آلی) در دارورسانی و مهندسی بافت همراه با چشم اندازهای آینده در زیست پزشکی: یک جمع بندی کلی

دوره 6، شماره 17، مهر و آبان 1400، صفحه 23-49

میلاد پناهی پرچین سلفی؛ بهاره درزی؛ شیما استوار؛ نسترن مقدس؛ هدیه تقی زاده


مصاحبه با دکتر براتی

دوره 6، شماره 16، مرداد و شهریور 1400، صفحه 7-22

میلاد پناهی پرچین سلفی؛ احسان موسوی؛ محمد آزاد؛ مریم ساریخانی؛ سحر زارع