نویسنده = بردیا ایراجیان
سخن سردبیر و مدیر مسئول

دوره 6، شماره 18، آذر و دی 1400، صفحه 4-5

بردیا ایراجیان؛ علی گلستانی


مروری بر سیستمهای پلی اوره و کاربردهای آن

دوره 6، شماره 18، آذر و دی 1400، صفحه 36-45

بردیا ایراجیان


گزارش کارگاه موفقیت در صنعت و بازار پلیمر ایران

دوره 6، شماره 18، آذر و دی 1400، صفحه 72-75

بردیا ایراجیان


سخن سردبیر

دوره 6، شماره 17، مهر و آبان 1400، صفحه 3-3

بردیا ایراجیان


مصاحبه با دکتر کفاشی

دوره 6، شماره 17، مهر و آبان 1400، صفحه 4-7

بردیا ایراجیان؛ رضا عباسی


چارت و توضیحات آن

دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، مهر و آبان 1400، صفحه 39-41

بردیا ایراجیان؛ رسا سایبانی؛ شایان عبایی


سخن سردبیر

دوره 6، شماره 16، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3-3

بردیا ایراجیان


معرفی دستگاه: رئومتر لاستیک

دوره 6، شماره 16، مرداد و شهریور 1400، صفحه 31-33

بردیا ایراجیان


معرفی سایت Polymer Database

دوره 6، شماره 16، مرداد و شهریور 1400، صفحه 50-51

بردیا ایراجیان


سخن سردبیر

دوره 6، شماره 15، اردیبهشت 1400، صفحه 3-3

بردیا ایراجیان


پلی اورتان ها و اجزای سازنده آن

دوره 6، شماره 15، اردیبهشت 1400، صفحه 16-31

بردیا ایراجیان


سخن نخست

دوره 6، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 3-3

بردیا ایراجیان


مروری بر هیدروژل های نانوکامپوزیتی پایه نشاسته

دوره 6، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 9-21

بردیا ایراجیان


معرفی نرم افزار Origin

دوره 6، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 47-53

بردیا ایراجیان


سخن سردبیر

دوره 6، شماره 13، دی 1399، صفحه 2-3

بردیا ایراجیان


معرفی رشته: مهندسی پلیمر

دوره 6، شماره 13، دی 1399، صفحه 21-24

بردیا ایراجیان؛ علیرضا رامشینی