اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریر نشریه میم، در سال 1399-1400

مدیر مسئول

رضا عباسی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

rezaabbasiut.ac.ir

سردبیر

شایان پروانه

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

shayan.parvanehut.ac.ir

صفحه آرا

امیرمحمد براتی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

amir.barati.mout.ac.ir