واژه نامه اختصاصی

پ

  • پلیمر درشت مولکول، بسپار، مولکولیست غول پیکر که از کنار هم قرار گرفتن واحد های تکرای موسوم به منومر ایجاد شده است. این ترکیبات خواص منحصر به فردی نسبت به سایر کوچک مولکول ها از خود نشان میدهند.