نویسنده = �������������� ��������
نامگذاری، طبقه بندی و کاربردهای MOFها (چارچوب های فلز – آلی) در دارورسانی و مهندسی بافت همراه با چشم اندازهای آینده در زیست پزشکی: یک جمع بندی کلی

دوره 6، شماره 17، مهر و آبان 1400، صفحه 23-49

میلاد پناهی پرچین سلفی؛ بهاره درزی؛ شیما استوار؛ نسترن مقدس؛ هدیه تقی زاده