نویسنده = ������������ ��������
معرفی نرم افزارهای پر کاربرد: برای مهندسی شیمی و پلیمر

دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، مهر و آبان 1400، صفحه 24-26

سپهر مفخمی؛ سیده حنانه سنایی؛ نیما حقانی