نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. معرفی نرم افزارهای پر کاربرد: برای مهندسی شیمی و پلیمر

دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، مهر و آبان 1400، صفحه 24-26

سپهر مفخمی؛ سیده حنانه سنایی؛ نیما حقانی


2. معرفی رشته مهندسی پلیمر

دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، مهر و آبان 1400، صفحه 32-35

سپهر مفخمی؛ سیده حنانه سنایی