نویسنده = ���������������� ������������
مصاحبه با دکتر توکلی

دوره 6، شماره 15، اردیبهشت 1400، صفحه 5-8

رضا عباسی؛ علیرضا رامشینی


معرفی رشته: مهندسی پلیمر

دوره 6، شماره 13، دی 1399، صفحه 21-24

بردیا ایراجیان؛ علیرضا رامشینی