اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریر نشریه میم، در سال 1399-1400

مدیر مسئول

رضا عباسی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

rezaabbasiut.ac.ir

سردبیر

شایان پروانه

مهندسی شیمی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

hannah.asgariut.ac.ir

صفحه آرا

آرمینا دارائی

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردیبل

arminadaraie624gmail.com

طراح جلد

آرمینا دارائی

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

arminadaraie624gmail.com