اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریر نشریه میم، در سال 1399-1400

مدیر مسئول

رضا عباسی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

rezaabbasiut.ac.ir

سردبیر

سیده حنانه سنایی

مهندسی شیمی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

hannaneh.sanaeiut.ac.ir

ویراستار ارشد

رضا عباسی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

rezaabbasiut.ac.ir

ویراستار ادبی

سیده حنانه سنایی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

hannaneh.sanaeiut.ac.ir

صفحه آرا

آرشام رضوانی

مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

rezvani.arshamgmail.com

مدیر تحریریه

امیرحسین مشتاقی

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

amir.moshtaghiut.ac.ir

محمد آزاد منجیری

مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

mohammad.azadut.ac.ir