نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی نرم افزار ABAQUS

دوره 6، شماره 18، آذر و دی 1400، صفحه 64-65

فاطمه اسکندری