نویسنده = ���������������� ����������
معرفی نرم افزار ABAQUS

دوره 6، شماره 18، آذر و دی 1400، صفحه 64-65

فاطمه اسکندری