نویسنده = �������� ���������� ����������
غشاهای پلیمری دارای PAF برای تصیفیه آب

دوره 6، شماره 18، آذر و دی 1400، صفحه 26-27

فاطمه طالب زاده