نویسنده = ������������ ����������������
مهارت های نرم

دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، مهر و آبان 1400، صفحه 36-38

امیرحسین ماجدی