نویسنده = ���������������� ������
مصاحبه با دکتر عابدیان

دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، مهر و آبان 1400، صفحه 6-11

رسا سایبانی؛ نگین آقاداوودی


معرفی رشته مهندسی شیمی

دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، مهر و آبان 1400، صفحه 28-31

رسا سایبانی؛ شایان عبایی


چارت و توضیحات آن

دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، مهر و آبان 1400، صفحه 39-41

بردیا ایراجیان؛ رسا سایبانی؛ شایان عبایی