نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 3
1. مصاحبه با دکتر عابدیان

دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، مهر و آبان 1400، صفحه 6-11

رسا سایبانی؛ نگین آقاداوودی


2. معرفی رشته مهندسی شیمی

دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، مهر و آبان 1400، صفحه 28-31

رسا سایبانی؛ شایان عبایی


3. چارت و توضیحات آن

دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، مهر و آبان 1400، صفحه 39-41

بردیا ایراجیان؛ رسا سایبانی؛ شایان عبایی