نویسنده = ���������� ��������
معرفی مشاهیر: تیم اسوالد و ون وایلن

دوره 6، شماره 15، اردیبهشت 1400، صفحه 43-44

علی پورشعیب؛ محمد میری