نویسنده = �������������� ����������
مروری بر الیاف متداول، ساختار و کاربردشان

دوره 6، شماره 15، اردیبهشت 1400، صفحه 36-39

ستاره سینایی