نویسنده = �������������� �������������� ��������
رزین های کومارن ایندن: سنتز، معرفی و کاربردها

دوره 6، شماره 15، اردیبهشت 1400، صفحه 32-35

مریم امیرپور اقطاعی