نویسنده = ������������ ������������
Kinetic study of TWC of automotive exhaust gas: Modeling and Application

دوره 6، شماره 17، مهر و آبان 1400، صفحه 50-61

علیرضا صداقت


مبدل های حرارتی

دوره 6، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 57-59

علیرضا صداقت