نویسنده = ������������ ��������
تبدیل ضایعات غذایی به بایوپلاستیکها

دوره 6، شماره 18، آذر و دی 1400، صفحه 30-35

پریا براری


گرمایش زمین، یک بحران جهانی

دوره 6، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 4-8

رحیم نائینی؛ پریا براری