نویسنده = �������������� ��������
گرمایش زمین، یک بحران جهانی

دوره 6، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 4-8

رحیم نائینی؛ پریا براری