نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. آشنایی با دینامیک مولکولی

دوره 6، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 44-46

ثامن شرفی


2. دوست یابی

دوره 6، شماره 13، دی 1399، صفحه 19-20

محمدمهدی قاسمی؛ ثامن شرفی