نویسنده = ������ ���������� ��������
کراکینگ

دوره 6، شماره 18، آذر و دی 1400، صفحه 56-59

زهرا لمع صدیق