نویسنده = ���������� ������
مصاحبه با مهندس مائده سادات موسوی

دوره 6، شماره 18، آذر و دی 1400، صفحه 6-25

احسان موسوی؛ میلاد پناهی پرچین سلفی؛ سحر زارع


مصاحبه با دکتر براتی

دوره 6، شماره 16، مرداد و شهریور 1400، صفحه 7-22

میلاد پناهی پرچین سلفی؛ احسان موسوی؛ محمد آزاد؛ مریم ساریخانی؛ سحر زارع