نویسنده = ������������ ������
مصاحبه با دکتر کفاشی

دوره 6، شماره 17، مهر و آبان 1400، صفحه 4-7

بردیا ایراجیان؛ رضا عباسی


مصاحبه با دکتر مستوفی

دوره 6، شماره 16، مرداد و شهریور 1400، صفحه 4-6

رضا عباسی؛ مهدی ملکی