نویسنده = �������������������� ��������
مصاحبه با دکتر عابدیان

دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، مهر و آبان 1400، صفحه 6-11

رسا سایبانی؛ نگین آقاداوودی